Menu

Práce s procesy

Až doposud jsme vždy spouštěli buď jeden příkaz, nebo několik příkazů spojených rourou. Ty po spuštění blokovaly terminál dokud nedoběhly, nebo jsme je ne neukončili stiskem <Ctrl-C>. V terminálu ale může běžet více programů zároveň, aniž by spolu komunikovaly pomocí roury. Řada programů totiž může běžet na pozadí.

Příkazy související s procesy

<Ctrl-Z> ... pozastaví provádění běžícího příkazu
fg    ... spustí pozastavený příkaz v popředí
bg    ... spustí pozastavený příkaz na pozadí
jobs   ... vypíše procesy svázané s aktuálním terminálem
příkaz & ... spustí příkaz na pozadí
ps    ... vypíše seznam procesů

Při spouštění příkazu na pozadí pomocí & se tento píše mezi příkazy místo ;.

Příklad – stahování na pozadí

for link in "www.mff.cuni.cz" "stinovlas.krakonos.org" "www.google.com"; do
	curl "$link" 2>/dev/null >>downloads.html &
done
ps